تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه 09126973364 لایروبی سپتیک بزرگ راه جوانه

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه

09126973364

22252060

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه

 

سپتیک چیست؟وکارای آن چه میباشد؟

 

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه
تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه ” تخلیه لجن گیر یا همان سپتیک ساده  ترین روش مقدماتی برای جداسازی آب از لجن می باشد که از

پس آب ها به وجود می آید این فرآیند جداسازی که به دراصطلاح به آن تصفیه و بیولوژیک کردن فاضلاب آب میباشد را لجن گیریا

سپتیک مینامند حال اینکه سپتیک یاهمان لجن گیر هادر تصفیه پس آب های فاضلاب بسته به نوع پس آب فاضلابی متغیر بوده

ونوع کارکرد آن ازطراحی های ساده یاپیشرفته متشکل می باشد  وما در این بخش میخواهیم شمارا باعملکرد سپتیک های

لجن گیر فاضلاب های صنعتی وبهداشتی وچربی گیر ها آشناکنیم.

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه تهران

  •  سپتیک بهداشتی :

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه فاضلاب های بهداشتی ازنوع ساده تری نسبت به دیگرنوع فاضلاب ها می باشداین مدل هامعمولا

ازدوبخش جدا که باورودی فاضلاب ودیگری ازخروجی تشکیل می شوند که در تصویر مشاهده می نمایید.

تخلیه چاه سپتیک ولنجک طریقه ی لجن گیر ی آن به صورت ته نشینی در منبع احداث شده می باشد به طوری که فاضلاب

بهداشتی پس ازاینکه بالوله کشی به سمت سپتیک هدایت شده است داخل مخزن سپتیک باورودی تعبیه شده می ریزدکه

ازقسمت ورودی لوله فاضلاب به عمق حداقل 2متر ارتفاع می باشد واندازه ی حجمی آن به مقدار مصرف ورودی فاضلاب

بستگی داردکه از 2متر مربع شروع تاحجم های بسیاربزرگی که به این منظور احداث می شوندمتغیر است.

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه

بعداز ورود فاضلاب داخل مخزن سپتیک لجن گیر به خاطر ثبات حرکتی فاضلاب که از حالت حرکت به حالت سکون رسیده است

به دلیل سبک بودن مایع آب لجن های بهداشتی فاضلاب واشغالهای بزرگ ازجنس نایلونها ویا پارچه که به دلیل استفاده ی ما

انسان هابرای نظافت محیط زندگی وشستشوی شخصی تولید شده ته نشین وفیلتر میشود و آب تمیز شده که بالوله کشی

به شکل نیمه H انگیلسی می باشد

تخلیه چاه سپتبک بزرگ راه جوانه

به مخزن قسمت دوم سپتیک لجن گیر انتقال یافته وبار دیگر این فرآیند ته نشینی در مخزن دوم تکرار میشود تارسوبات ولجن های معلق مانده درون آب ته نشین شود ودر نتیجه ی کلی آب زلال تری  از محل سپتیک لجن گیر خروج وبه چرخه ی طبیعت برگردد . که میتوان باتصفیه بعداز این مرحله هاکه درمجموعه تصفیه خانه های آب وفاضلاب بافرآیند های پیشرفته ای مورد بیولوژیک قرار میگیرد در مزارع وکشاورزی مورد استفاده قرار داد

 

تخلیه لایروبی سپتیک بزرگ راه جوانه

  • تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه صنعتی یا لجن گیر صنعتی:

حال این که سپتیک های لجن گیر صنعتی که مقدار زیادی فلزات سنگین مثل نیکل روی کروم و….بسته به نوع گارکاه تفاوت دارد رادرپس آب های کارگاهی دارا میباشدبافرایندیون زدایی که یکی دیگر از فرآیند های پیشرفته میباشد مورد استفاده قرارمیدهندکه این آلاینده های محیط زیست راجداسازی کرده تابه حداقل برسانند تادرمواجه بامخلوط شدن با آب های زیرزمینی که مایه ی حیات بشر می باشدکمترین آلودگی ایجادشودتازندگی مابه خطرنیفتددر نتیجه کلی که جداسازی وته نشینی مواد سمی وفلزات سنگین انجام شود”باروشی اصولی وبهداشتی لجن خنثی شده را بایدازمحل مخزن لجن گیر سپتیک صنعتی که در آن لجن های تصفیه شده قرار دارد تخلیه وباماشین های مکانیزه فاضلاب کشی {تانکر فاضلاب کش}انجام وباطبق شرایط محیط زیست معدوم سازی شود واین تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه درزمان مشخص طبق مصرف کارگاه ها مورد انجام قرار میگرد.

تخلیه چاه سپتیک در خیابان جوانه

  •  بعد از چه مدتی بایدلجن های ته نشین شده رارا ازلجن گیرها تخلیه و یا لایروبی نمود ؟:

بعداز پرشدن لجن گیر یاهمان سپتیک که رسوبات ولجن گیر ها بافاضلاب در آن ته نشین شده است بسته به مقدار مصرف آن مجموعه کارگاهی یاشهرک یاخانه که متغیر باشد تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه و لایروبی سپتیک مورد انجام قرار میگیرد تالایروبی لجن های سپتیک انجام شود تالجن گیر دوباره برای جداسازی رسوبات ولجن های معلق درون آب آماده شود.

واین تخلیه چاه سپتیک آذری و لایروبی سپتیک درزمان مشخص بایدبه صورت مرتب تکرار شود تالجن های ته نشین شده باعث

رسوب وگرفتگی سیستم شبکه ومحل دفع فاضلاب نشود تا خرابی وهزینه اضافی را برای شما در پی نداشته باشد وظوابط

محیط زیستی که وظیفه ما انسان ها برقوانین آن می باشد نیز حفظ شود تا شاهد محیطی تمیز وبدونه آلودگی در حال وآینده

خود باشیم .

تخلیه سپتیک منطقه بزرگ راه جوانه

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه و لجن گیرها دربخش های خانگی بهداشتی و صنعتی و چربی گیر ها مورد استفاده قرار

میگیریدفاضلاب از طریق لوله های ورودی وارد بخش اول سپتیک میشودکه این بخش که توسط دیواره جداکننده ازبخش دوم

مخزن جداشده است معادل دوسوم ازکل حجم سپتیک راشامل میشود با ورود فاضلاب به این بخش ذرات خارجی ومواد معلق

به سبب وزن بیشتر خود به سمت پایین حرکت کرده ودر کف مخزن ته نشین میشود چربی ها روغن ها وآب لجن ها به دلیل

اینکه دارای وزن کمتری نسبت به فاضلاب ها هستندبه بروی لجن ها شناورمیگردن.

تخلیه چاه سپتیک چربی گیر بزرگ راه جوانه

از اصلی ترین کاربرد سپتیک عبارت انداز:تصفیه مقدماتی پس آب فاضلاب های واحدهای مسکونی و صنعتی مجتمع های تجاری

واداری وهتل ها و رستورانها میباشد.ذرات قابل ته نشین چربی وروغن های موجود در فاضلاب های رستورانهاوجهت جلوگیری

پرشدن سریع چاه وازدست دادن حالت جذبی چاه وگرفتگی لوله هابه سبب تجمع چربی هاوذرات درشت قابل ته نشین

ومتعادل سازی وپمپ پاژ فاضلاب درسیستم های تصفیه فاضلاب و مقرون به صرفه میباشد.

تخلیه چاه سپتیک تانک

سپتیک تانک چه فایده ای دارد؟آب بندی سپتیک تانک وعدم انشار هیچ گونه آلودگی به خارج ازآن جدار بسیار مقاوم دربرابر

فشارهای وارده ازسوی خاک اطراف سپتیک تانک سرعت بالا بالا درساخت وراه اندازی سپتیک وحتی امکان جابه جایی سپتیک

تانک حتی چند سال پس ازنصب وراه اندازی وازهمه مهم تر سهولت بهره برداری و تخلیه لجن از سپتیک تانک به سبب دارابودن

دریچه های بازدید و تخلیه لجن

 

کلمات کلیدی بخش تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه “

تخلیه فاضلاب چاه سپتیک بزرگ راه جوانه

تخلیه لایروبی سپتیک با مکنده بزرگ راه جوانه

تخلیه سپتیک تانک بزرگ راه جوانه

تخلیه سپتیک شبانه روزی بزرگ راه جوانه 

تخلیه چاه سپتیک محدوده بزرگ راه جوانه

شرکت آرمینال دارای بیست و شش سال تجربه ی کاری می باشد ودارای مجوز برای تخلیه سپتیک اوین دارار می باشد وبه صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی فعالیت میکند وآماده عقد قرار داد باتمامی ارگانهای دولتی و خصوصی می باشد ودارای مجوز و زیر نظر اتحادیه مشغول به کار میباشد وبا معقول ترین قیمت و با کیقیت کاری بالا خدمات ارايه می دهد.

مشاوره و بازدید رایگان میباشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید :

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه شبانه روزی          88432570

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه با پمپ لجن کش   22252060

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه با ماشین مکنده    22661523

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه با تانکر بزرگ         22696020

تخلیه چاه سپتیک بزرگ راه جوانه با ماشین ساکشن 44118002

 

گاز های سمی درچاه های فاضلاب 

چه عواملی باعث گازدار شدن چاه فاضلاب و بوی نامطبوع چاه میشود؟

1)حرارت ورطوبت قبلی چاه

2)فاسد شدن اجساد حیوانات

3)سوزاندن چوب در ابتدای چاه وسقوط زغال به ته چاه

4)بعضی از چاه ها دارای خاکی هستند که به تولید دم و گاز های سمی میکنند.

5)چاه های فاضلاب به طور قطع دارای گاز های سمی سولفور نیتروژن وآمونیاک می باشند.

6)کمبود اکسیژن  چاه باعث دم وگاز میشود وبوی نامطبوعی ایجاد میگردد که مشکلاتی را به وجودمیاورد که از جمله میتواند مسمومیت یا حتی مرگ را درپی داشته باشد.( پس قبل از هرچیزی یاکاری دراین صورت باید به موقع تخلیه چاه و سپتیک و لایروبی چاه و لایروبی سپتیک موردبرسی و کارشناسی شده و انجام گیرد.)

7)در بعضی از چاه ها ممکن است گاز های سمی وجود نداشته باشد .

(اما دم و گاز های بی اثر چایگزین اکسژن میشودودرصد اکسیژن را پایین می آورد وشخص دچار خفگی کامل یا ناقص میشود.)

8)وجود نداشتن یاتعبییه نامناسب برای هواکش استاندارد در چاه های آب و فاضلاب. مخازن سپتیک لجن گیرو منهول ها ی خط فاضلاب .

9)لوله کشی نامناسب یا غیراستاندارد فاضلاب توسط  افراد ناشی وبی تجربه .

 

گاز فاضلاب چیست ؟

گاز فاضلاب دست کم مشکل بو را برای اهالی ساختمان ایجاد میکند .این گاز ترکیبی از گاز های معدنی است که با عملکرد غیر هوازی باکتری ها (باکتری هایی که نیاز به هوا ندارند)بر روی لجن و فاضلاب ایجاد میشود

این گاز می تواندسولفید هیدروژن . آمونیاک دی اکسید کربن و متان باشد.

 

چطور گاز فاضلاب وارد منزل میشود؟

1)تنها راهی که گاز فاضلاب وارد منزل میشود این است که در لوله کشی منزل اشتباهی باشد

عمومی ترین نقص لوله کشی وجود زهکش هایی است که شتر گلو ندارند وقتی

این اتفاق برای زهکشی های زیرزمین یا اتاق تاسیسات بیفتد بوی فاضلاب در ساختمان منتشر میشود .

2)راه های دیگر انتشار بو شتر گلو خشک است که اگر در یک خط زهکش شتر گلویی باشد

که اغلب مورد استفاده قرار نگیرد آب از قبل باقی مانده شتر گلویی تبخیر میشود  و بو منشر میشود .

3)شتر گلوی آسیب دیده : آشکار مشخص است که اگر شتر گلو ترک بخوردبه آب اجازه ی خروج میدهد 

ودر این صورت  به غیر از این که بووگاز فاضلاب وارد منزل میشود ایجاد به نم ورطوبت میگردد که  آسیب به بنیان ساختمان  میزند.

4)یک خط زهکش آسیب دیده :اگر خط زهکش مابین خط اصلی فاضلاب و شترگلو بشکند

یا ترک بخوردهیچ چیزی نمی تواند مانع از از این شود که گاز و نم از ترک یا شکستگی

موجود در خط لوله رها گردد از طرفی یک خط زهکش آسیب دیده ممکن به فاضلاب زهکش اجازه دهد

که داخل پی یا زیر زمین خانه شما پس بزند وشمارا با بوی نامطبوع فاضلاب تجمع یافته فاضلاب مواجه گرداند.

5)ودلیل دیگر اگر لجن در کف لوله فاضلاب رو به ته نشین شدن شود

گاز سمی در این لجن تشکیل می شود اگر مشکلی در جریان فاضلاب به وجود بیاید

گرفتگی جزئی و کلی .فاضلاب به خوبی حرکت نمی کند در این حالت اکسیژن پایین می آید

که می تواند گاز سمی در خود فاضلاب تولید گردد .

 

تماس با مدیریت