تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری 09126973364 لایروبی سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

09126973364

22252060

88432570

44118002

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

 

سپتیک چیست؟وکارای آن چه میباشد؟

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری
تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری ” تخلیه لجن گیر یا همان سپتیک ساده  ترین روش مقدماتی برای جداسازی آب از لجن می باشد که از

پس آب ها به وجود می آید این فرآیند جداسازی که به دراصطلاح به آن تصفیه و بیولوژیک کردن فاضلاب آب میباشد را لجن گیریا

سپتیک مینامند حال اینکه سپتیک یاهمان لجن گیر هادر تصفیه پس آب های فاضلاب بسته به نوع پس آب فاضلابی متغیر بوده

ونوع کارکرد آن ازطراحی های ساده یاپیشرفته متشکل می باشد  وما در این بخش میخواهیم شمارا باعملکرد سپتیک های

لجن گیر فاضلاب های صنعتی وبهداشتی وچربی گیر ها آشناکنیم.

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری تهران

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

  • تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری :

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری فاضلاب های بهداشتی ازنوع ساده تری نسبت به دیگرنوع فاضلاب ها می باشداین مدل هامعمولا

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری طریقه ی لجن گیر ی آن به صورت ته نشینی در منبع احداث شده می باشد به طوری که فاضلاب

بهداشتی پس ازاینکه بالوله کشی به سمت سپتیک هدایت شده است داخل مخزن سپتیک باورودی تعبیه شده می ریزدکه

ازقسمت ورودی لوله فاضلاب به عمق حداقل 2متر ارتفاع می باشد واندازه ی حجمی آن به مقدار مصرف ورودی فاضلاب

بستگی داردکه از 2متر مربع شروع تاحجم های بسیاربزرگی که به این منظور احداث می شوندمتغیر است.

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

بعداز ورود فاضلاب داخل مخزن سپتیک لجن گیر به خاطر ثبات حرکتی فاضلاب که از حالت حرکت به حالت سکون رسیده است

به دلیل سبک بودن مایع آب لجن های بهداشتی فاضلاب واشغالهای بزرگ ازجنس نایلونها ویا پارچه که به دلیل استفاده ی ما

انسان هابرای نظافت محیط زندگی وشستشوی شخصی تولید شده ته نشین وفیلتر میشود و آب تمیز شده که بالوله کشی

به شکل نیمه H انگیلسی می باشد

تخلیه چاه سپتبک ناحیه صنعتی بیجین ری

به مخزن قسمت دوم سپتیک لجن گیر انتقال یافته وبار دیگر این فرآیند ته نشینی در مخزن دوم تکرار میشود تارسوبات ولجن های معلق مانده درون آب ته نشین شود ودر نتیجه ی کلی آب زلال تری  از محل سپتیک لجن گیر خروج وبه چرخه ی طبیعت برگردد . که میتوان باتصفیه بعداز این مرحله هاکه درمجموعه تصفیه خانه های آب وفاضلاب بافرآیند های پیشرفته ای مورد بیولوژیک قرار میگیرد در مزارع وکشاورزی مورد استفاده قرار داد

 

تخلیه لایروبی سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

  • تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری صنعتی یا لجن گیر صنعتی:

حال این که سپتیک های لجن گیر صنعتی که مقدار زیادی فلزات سنگین مثل نیکل روی کروم و….بسته به نوع گارکاه تفاوت دارد رادرپس آب های کارگاهی دارا میباشدبافرایندیون زدایی که یکی دیگر از فرآیند های پیشرفته میباشد مورد استفاده قرارمیدهندکه این آلاینده های محیط زیست راجداسازی کرده تابه حداقل برسانند تادرمواجه بامخلوط شدن با آب های زیرزمینی که مایه ی حیات بشر می باشدکمترین آلودگی ایجادشودتازندگی مابه خطرنیفتددر نتیجه کلی که جداسازی وته نشینی مواد سمی وفلزات سنگین انجام شود”باروشی اصولی وبهداشتی لجن خنثی شده را بایدازمحل مخزن لجن گیر سپتیک صنعتی که در آن لجن های تصفیه شده قرار دارد تخلیه وباماشین های مکانیزه فاضلاب کشی {تانکر فاضلاب کش}انجام وباطبق شرایط محیط زیست معدوم سازی شود واین تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری درزمان مشخص طبق مصرف کارگاه ها مورد انجام قرار میگرد.

تخلیه چاه سپتیک در ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

  •  بعد از چه مدتی بایدلجن های ته نشین شده رارا ازلجن گیرها تخلیه و یا لایروبی نمود ؟:

بعداز پرشدن لجن گیر یاهمان سپتیک که رسوبات ولجن گیر ها بافاضلاب در آن ته نشین شده است بسته به مقدار مصرف آن مجموعه کارگاهی یاشهرک یاخانه که متغیر باشد تخلیه چاه سپتیک گاندی و لایروبی سپتیک مورد انجام قرار میگیرد تالایروبی لجن های سپتیک انجام شود تالجن گیر دوباره برای جداسازی رسوبات ولجن های معلق درون آب آماده شود.

واین تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری و لایروبی سپتیک درزمان مشخص بایدبه صورت مرتب تکرار شود تالجن های ته نشین شده باعث

رسوب وگرفتگی سیستم شبکه ومحل دفع فاضلاب نشود تا خرابی وهزینه اضافی را برای شما در پی نداشته باشد وظوابط

محیط زیستی که وظیفه ما انسان ها برقوانین آن می باشد نیز حفظ شود تا شاهد محیطی تمیز وبدونه آلودگی در حال وآینده

خود باشیم .

تخلیه سپتیک منطقه ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری لجن گیرها دربخش های خانگی بهداشتی و صنعتی و چربی گیر ها مورد استفاده قرار

میگیریدفاضلاب از طریق لوله های ورودی وارد بخش اول سپتیک میشودکه این بخش که توسط دیواره جداکننده ازبخش دوم

مخزن جداشده است معادل دوسوم ازکل حجم سپتیک راشامل میشود با ورود فاضلاب به این بخش ذرات خارجی ومواد معلق

به سبب وزن بیشتر خود به سمت پایین حرکت کرده ودر کف مخزن ته نشین میشود چربی ها روغن ها وآب لجن ها به دلیل

اینکه دارای وزن کمتری نسبت به فاضلاب ها هستندبه بروی لجن ها شناورمیگردن.

تخلیه چاه سپتیک چربی گیر ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

از اصلی ترین کاربرد سپتیک عبارت انداز:تصفیه مقدماتی پس آب فاضلاب های واحدهای مسکونی و صنعتی مجتمع های تجاری

واداری وهتل ها و رستورانها میباشد.ذرات قابل ته نشین چربی وروغن های موجود در فاضلاب های رستورانهاوجهت جلوگیری

پرشدن سریع چاه وازدست دادن حالت جذبی چاه وگرفتگی لوله هابه سبب تجمع چربی هاوذرات درشت قابل ته نشین

ومتعادل سازی وپمپ پاژ فاضلاب درسیستم های تصفیه فاضلاب و مقرون به صرفه میباشد.

تخلیه چاه سپتیک تانک

سپتیک تانک چه فایده ای دارد؟آب بندی سپتیک تانک وعدم انشار هیچ گونه آلودگی به خارج ازآن جدار بسیار مقاوم دربرابر

فشارهای وارده ازسوی خاک اطراف سپتیک تانک سرعت بالا بالا درساخت وراه اندازی سپتیک وحتی امکان جابه جایی سپتیک

تانک حتی چند سال پس ازنصب وراه اندازی وازهمه مهم تر سهولت بهره برداری و تخلیه لجن از سپتیک تانک به سبب دارابودن

دریچه های بازدید و تخلیه لجن

 

کلمات کلیدی بخش تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری  “

تخلیه فاضلاب چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه و لایروبی سپتیک با مکنده ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه سپتیک تانک ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه سپتیک شبانه روزی ناحیه صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه سپتیک صنعتی در ناحیه صنعتی بیجین ری

شرکت آرمینال دارای بیست و شش سال تجربه ی کاری می باشد ودارای مجوز برای تخلیه سپتیک اوین دارار می باشد وبه صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی فعالیت میکند وآماده عقد قرار داد باتمامی ارگانهای دولتی و خصوصی می باشد ودارای مجوز و زیر نظر اتحادیه مشغول به کار میباشد وبا معقول ترین قیمت و با کیقیت کاری بالا خدمات ارايه می دهد.

مشاوره و بازدید رایگان میباشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید :

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری  شبانه روزی          88432570

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری  با پمپ لجن کش   22252060

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری با ماشین مکنده    22661523

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری با تانکر بزرگ         22696020

تخلیه چاه سپتیک ناحیه صنعتی بیجین ری با ماشین ساکشن 44118002

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری
تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری به صورت تضمینی 

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری  دارای مجوز رسمی 

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری زیر نرخ اتحادیه 

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری با ماشین مکنده 

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری با پمپ های کف کش و لجن کش

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری با تانکر های هشت هزار لیتری و دوزاده هزار لیتری 

تخلیه چاه ناحیه ی صنعتی بیجین ری در تهران

شرکت خدمات فنی و ساختمانی آرمینال توضیح مختصری از یکی از خدمات این شرکت دارد . تخلیه چاه : این شرکت دارای تانکرهای هشت هزار لیتری و دوازده هزار لیتری می باشد که این تانکرهابا استفاده از پمپ های تک فاز و سه فاز کار خود را میکند پمپ های تک فاز و سه فاز بسته به نوع چاه می باشد که آیا دارای لجن است یا آب ویا آب و لجن که این به سرویس کار مرتبط است با استفاده از تجربه ی خود یکی را انتخاب میکند تخلیه چاه به صورت دیگری هم انجام میشود واینروش ماشین های مکنده یا ساکشن است این روش چند مزیت دارد 1:با کمترین خرابی درب چاه تخلیه چاه را انجام میدهد 2:ودیگری این است که قدرت مکش آن بالاتر از پمپ ها می باشند.

شرکت خدمات فنی و ساختمانی آرمینال با نیم قرن تجربه ودارای مجوز رسمی می باشد و عضو اتحادیه و طبق نرخ اتحادیه مشغول به کار اس

 

تماس با مدیریت