تخلیه چاه شمال تهران 09126973364 شبانه روزی فوری

تخلیه چاه شمال تهران

09126973364

تخلیه چاه شمال تهران

تخلیه چاه شمال تهران به صورت کاملا مکانیزه انجام  میگیردکارهای تخلیه چاه مکانیزه درکوتاه ترین زمان ممکن وبدون هیچ گونه آلودگی انجام میشودبرای این منظورازتانکرهای بزرگ وانواع پمپ ها استفاده میشودکه برای دریافت اطلاعات بیشتر ادامه ی مطالب رابخوانید.

تخلیه چاه شمال تهران
تخلیه چاه شمال تهران

تخلیه چاه درشمال تهران

شرکت آرمینال درزمینه تخلیه هم فعالیت میکندودرشمال تهران هم به نام تخلیه چاه شمال تهران بابروزترین وسایل مورد نیازوباتجربه ی بالا تخلیه چاه راانجام میدهد.

تخلیه چاه شمال تهران باتانکرهای بزرگ توضیحاتی دراین باره تانکرهای این شرکت دارای تانک های 12000هزارلیتری و6000لیتری وحتی بزرگ ترازاین تانک ها دارامیباشدبسته به مترازهای چاه شما ومدت زمان کارکرد چاه یکی موردانتخاب میشود که برای شما به صرف تر باشد.

تخلیه چاه شمال تهران باپمپ های کف کش این پمپ ها یاتک فازهستند ویاسه فازکه آب ولجن راباهم میکشنکه به آن تخلیه چاه باپمپ های تک فاز ویاسه فازمیگویندپمپ های سه فاز نسبت به تک فاز قوی تر میباشندوبسته به عوامل های مربوط به چاه یک نوع ازاین پمپ ها انتخاب میشوند.

تخلیه چاه در محدوده شمال تهرن

تخلیه چاه شمال تهران باپمپ های آبکش که این پمپ هافقط آب این پمپ هارامیکشدکه تخلیه چاه شمال تهران صورت میگیرد.

تخلیه چاه باپمپ های لجن کش این پمپ هابسیار قوی میباشدکه هم آب چاه راوحتی لجن چاه رامیکشداستفاده ازاین پمپ مقرن به صرفه تر است وتاحدممکن لجن چاه رامیکشد

تخلیه چاه درمنطقه شمال تهران

تخلیه چاه شمال تهران باماشین ساکشن هم انجام میگیردتخلیه چاه شمال تهران باماشین ساکشن به این صورت است که بدون استفاده ازهیچ گونه پمپ وبدون تخریب وخرابی درب چاه شیلنگی به داخل چاه فرستاده میشودواینماشین باپمپ هایی که روی خود نصب شده عمل مکش راانجام میدهدوباعث میشودآب ولجن چاه راداخل تانکرها هدایت کندکه به آن تخلیه چاه باماشین ساکشن میگویند که نام دیگرآن تخلیه چاه باماشین مکنده گویند.

تخلیه چاه دارای مجوزدرشمال تهران

تخلیه چاه ولوله بازکن های ما درتمام نقاط تهران وحومه ودرکرج وساوه وقم مستقر هستندکه بااولین تماس شماکمترازیک ساعت مشکل شماراحل خواهند کردوبه صورتشبانه روزی فعالیت میکنیم ودرهرساعت ازشبانه روز آماده ی پاسخگویی به سوالات شما هستیم ومشاوره وبازدید ازنزدیک رایگان است.

تخلیه چاه شمال تهران
تخلیه چاه شمال تهران

تخلیه چاه ولوله بازکنی شمال تهران

 

  • تخلیه چاه شمال تهران به صورت تضمینی

  • تخلیه چاه وفاضلاب درشمال تهران

  • تخلیه چاه صنعتی در شمال تهران

  • تخلیه چاه فاضلاب خانگی درشمال تهران

  • خدمات چاه وفاضلاب تهران

تخلیه چاه بانرخ اتحادیه درشمال تهران

شماره های تماس باما

09126973364

09109770048

22252060

22696020

22661523

44118002

88432570

گاز های سمی درچاه 

چه عواملی باعث گازدار شدن یک چاه میشود؟

1)حرارت ورطوبت قبلی چاه

2)فاسد شدن اجساد حیوانات

3)سوزاندن چوب در ابتدای چاه وسقوط زغال به ته چاه

4)بعضی از چاه ها دارای خاکی هستند که به تولید دم و گاز های سمی میکنند.

5)چاه های فاضلاب به طور قطع دارای گاز های سمی سولفور نیتروژن وآمونیاک می باشند.

کمبود اکسیژن باعث مرگ میشود دراین صورت باید به موع تخلیه چاه وپتیک ولایوبی چاه وسپتیک به موقع انجام گیرد.

کمبود اکسیژن:در بعضی از چاه ها ممکن است گاز های سمی وجود نداشته باشد .

اما دم وگاز های بی اثر چایگزین اکسژن میشودودرصد آن را پایین می آورد وشخص دچار خفگی کامل یا ناقص میشود.

گاز فاضلاب چیست ؟

گاز فاضلاب دست کم مشکل بو را برای اهالی ساختمان ایجاد میکندترکیبی از گاز های معدنی است کا با عملکرد غیر هوازی باکتری ها (باکتری هایی که نیاز به هوا ندارند)بر روی لجن و فاضلاب ایجاد میشود

این گاز می تواندسولفید هیدروژن آمونیاک دی اکسید کربن متان نیتروژن هیدروژن باشد.

چطور گاز فاضلاب وارد منزل میشود؟

تنها راهی کاه گاز فاضلاب واردد منزل میشود این است کا در لوله کشی منزل اشتباهی باشد

عمومی ترین نقص لوله کشی وجود زهکش هایی است که شتر گلو گلوندارندوقتی

این اتفاق برای زهکشی های زیرزمین یا اتاق تاسیسات بیقتد.

وراه های دیگر شتر گلو خشک اگر در یک خط زهکش شتر گلویی باشد

که اغلب مورد استفاده قرار نگیردآب شتر گلویی تبخیر میشودوبخشی از آن دچار شکستگی می شود.

2)شتر گلوی آسیب دیده : آشکار مشخص است که اگر شتر گلو ترک بخوردوبه آب اجازه ی خروج بدهد

باز هم قسمتی دیگر از شتر گلو آسیب می بیند .

3)یک خط زهکش آسیب دیده :اگر خط زهکش مابین خط اصلی فاضلاب و شترگلو بشکند

یا رک بخوردهیچ چیزی نمی تواند مانع از از این شود که گاز از ترک یا شکستگی

مجود در خط لوله رها گردد از طرفی یک خط زهکش آسیب دیده ممکن به فتضلاب زکش اجحازه دهد

که داخل پی یا زیر زمین خانه شما پس بزند وشمارا با بوی نامطبوع فاضلاب تجمع یافته فاضلاب رو مواجه گرداند.

اگر لجن در کف لوله فاضلاب رو به ته نشین شدن شود

گاز سمی در این لجن تشکیل می شود اگر مشکلی در جریان فاضلاب به وجود بیاید

گرفتگی جزئی و کلی فاضلاب بهه خوبی حرکت نمی کند در این حالت اکسیژن پایین می آید

که می توان گاز سمی در خود فاضلاب تولید گردد .

تماس با مدیریت